Nya Torsgränd ska vara hållbart

Nya Torsgränd ska bestå av energieffektiva bostäder, kontor och lokaler. För de boende och verksamma ska det vara lätt att leva och arbeta hållbart och klimatsmart.  
 
Allt som kan återbrukas ska tas bort med försiktighet och kontrolleras för att sedan tas i bruk igen i det nya kvarteret. Alternativt ska det tas om hand av ett i förväg kontrakterat återbruksföretag. 
 
Målsättningen är att så lite som möjligt av material och inventarier ska kasseras.
 

Klimatmål och klimatanpassning

Vår strävan är att projektet Nya Torsgränd ska vara klimatneutralt. Det innebär bland annat att varje del i bygget prövas mot uppsatta klimatmål och särskilt fokus ligger på utsläpp från betong och stål. Miljön i det nya kvarteret ska vara hållbar. 
 
Vi har också startat ett programarbete för att kunna förebygga negativa konsekvenser av extremväder såsom översvämningar och värmeböljor.
 

Ett grönt kvarter

Nya Torsgränd blir ett grönt kvarter som värnar den biologiska mångfalden genom exempelvis kvartersodlingar och bikupor. Både innergården och området runt kvarteret kommer bestå av mycket växtlighet. Därutöver har vi för avsikt att använda den senaste tekniken för att flytta befintliga skyddsvärda träd och plantera om dem längs med eller i närheten av det nya parkstråket.     
 
 

Afa Fastigheters vision

 
Klimatneutralt – att inte orsaka några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser.
 
Cirkulärt – vi minimerar vår materialanvändning och ser till att reparera, återbruka och återvinna resurserna.
 
Tryggt och hälsosamt – en god arbets- och boendemiljö är syftet med hela vår verksamhet, vi arbetar löpande med förbättringar genom ökad omtanke om individen i våra fastigheter.