Två vänner i samtal på parkbänk

Foto: Johnér Bildbyrå

Vår syn på hållbarhet och miljö för Nya Torsgränd

Vi strävar efter att Nya Torsgränd ska vara så klimatneutralt som möjligt. Därför arbetar vi bland annat med återbruk och återvinning. Syftet är att skapa en trygg, hållbar och hälsosam miljö.

Nya Torsgränd ska bestå av energieffektiva bostäder, kontor och lokaler. För de boende och verksamma ska det vara lätt att leva och arbeta hållbart och klimatsmart.  

Allt som kan återbrukas ska tas bort med försiktighet och kontrolleras för att sedan tas i bruk igen i det nya kvarteret. Alternativt ska det tas om hand av ett i förväg kontrakterat återbruksföretag. 

 Målsättningen är att så lite som möjligt av material och inventarier ska kasseras.

Miljön i det nya kvarteret ska vara hållbar

Vår strävan är att projektet Nya Torsgränd ska vara klimatneutralt. Det innebär bland annat att varje del i bygget prövas mot uppsatta klimatmål och särskilt fokus ligger på utsläpp från betong och stål. Miljön i det nya kvarteret ska vara hållbar. 

Vi har också startat ett programarbete för att kunna förebygga negativa konsekvenser av extremväder såsom översvämningar och värmeböljor. 

Det blir ett grönt kvarter med bikupor

Nya Torsgränd blir ett grönt kvarter som värnar den biologiska mångfalden genom exempelvis kvartersodlingar och bikupor.

Både innergården och området runt kvarteret kommer bestå av mycket växtlighet. Därutöver har vi för avsikt att använda den senaste tekniken för att flytta befintliga skyddsvärda träd och plantera om dem längs med eller i närheten av det nya parkstråket.     

Afa Fastigheters vision

Klimatneutralt

Att inte orsaka några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser.

Cirkulärt

Vi minimerar vår materialanvändning och ser till att reparera, återbruka och återvinna resurserna.

Tryggt och hälsosamt

En god arbets- och boendemiljö är syftet med hela vår verksamhet, vi arbetar löpande med förbättringar genom ökad omtanke om individen i våra fastigheter.

Läs mer om Afa Fastigheters miljöarbete.

Glödlampa som hänger i ett träd

Energieffektiva bostäder

Vi kommer att använda den senaste miljövänliga tekniken när vi bygger Nya Torsgränd. Den gamla byggnaden ersätts med ett nytt energieffektivt kvarter där dubbelt så många människor kan bo hållbart och centralt, jämfört med idag.